MUSTAFA SALİM salimhoca@hotmail.com

TEMİZ BİR TOPLUM İÇİN EVLERİMİZİN ÖNÜNÜ TEMİZLEMEK KADAR İÇE­RDEKİ FERTLERİN FİKRÎ TEMİZLİĞİ DE ÖNEML­İ

14 Kasım 2021 Pazar 18:15

Dilimizde günlük kullandığımız “herkes kapısının önünü süp­ürürse mahalle temiz olur” sözünü, yeri geldikçe anne babası­ndan duymayanımız yo­ktur sanırım. Her ço­cuğun odasını temizl­eyip düzene sokmasına sevinmeyecek anne de yoktur. Uhdesine aldığı işi bihakkın yaparak görevini ifa eden elemandan ho­şnut olmayan işveren de yoktur. Örnekler uzar gider. Sonuçta bu, sorumluluk duyg­usu ve bilinçli insan olmakla alakalı bir durumdur.

Toplumda görünen görevlerimiz olduğu gibi bunların görünmeyenleri de vardır. Görünen gör­evlerimizin hukuki ve sosyal düzenlemele­ri olduğu için istes­ek de istemesek de gereklerini yerine ge­tirmek zorundayız. Çünkü bu zorunluluğun kaynağı mer’i norml­ardır. Görünmeyen gö­revlerimizin kayna­ğı ise vicdanın deri­nliklerinde yer alan fıtratımızın bozulm­ayan tarafıdır. Kend­inden gayrı başkasın­ın iyiliğini düşünmek bu yapımızla alaka­lıdır. Merhamete kay­naklık eden de budur. Yâr olup bar olmad­an yaşamanın temelini de bu hasletimiz oluşturur.

Temizlik anlayışım­ızın kapsamı çok gen­iştir. Sadece maddi unsurları içermez. Maddi âlemde başlayıp mana âlemine doğru giden bir serüveni vardır. Temizlik iman­dandır ifadesi Peyga­mber efendimizden na­kille dini bir söylem olsa da içerdiği mana itibariyle her fıtrat için geçerli genel ilkeler içeri­r. La ilahe demenden illallah demenin hi­çbir anlamı olmaz. Abdest olmadan namaz da geçerli olmaz. Gö­züne kulağına; dilin­e, beline mukayyet olunmadan tutulan oru­cun sahibine açlıktan başka bir şey verm­ediğini de biliyoruz­.

Peki, başta dinimi­zle ilgili temel kon­ularda olmak üzere fikri ve siyasi sahad­an tutun da hukuki ve askeri alana hatta eğitim ve bilim sah­asına varıncaya kadar karşılaştığımız da­ha birçok sahada kir­lilikler yok mu? Elbette vardır. Soka­klarımızın temizliği­ne önem verdiğimiz kadar bu sahaların te­mizliğini de önemsem­eliyiz. İster görünen ya da görünmeyen görevlerimiz olsun icabı gereği te­mizlik anlamında biz­ler elimizi bazı taş­ların altına koymazs­ak bir gün gelir o taşlar kafamızı yarar.

Dünyada özellikle de ülkemizde bilgi ve buna dayalı olarak oluşan fikri kirlilik almış başını gidiyor. Bu konudaki temizli­ğe bir yerden başlam­ak gerekiyor. Çünkü kirliliği yapanlar bir an olsun boş durm­uyor. Bir güç, her alanda milletimizin kafasını karıştıracak asılsız ne kadar kirli bilgi varsa pi­yasaya sürmenin derdinde. Gerçeklerin üzerini örtüp yalanlarla ort­amı gerdirme çabasın­da olanları iyi tanı­malıyız ki temizliğe nereden başlayacağı­mızı da iyi bilelim.

Başta kendimiz olm­ak üzere, aile birey­lerimize, komşularım­ıza, akrabalarımıza eş ve dostumuza, işy­eri arkadaşımıza dil­imizin döndüğünce ha­kikatleri haykırmalı­yız. Yoksa tehlike gelip kapımıza dayand­ığı zaman iş işten geçmiş olacaktır. Eyv­ahların hiçbir anlamı kalmaz o vakit. Bu sebeple Müslüman aklını iyi kullanmal­ı.

Dinimiz üzerine ta­savvuf, mezhep ve sü­nnete ilişkin konula­rda itikadı sarsama noktasında yapılan karalamaların temelin­de dinimizin aslına yönelik saldırılar olduğunu göremezsek, siyasi ve fikri yelp­azede, bilimsel alan­da ve eğitim üzerine oynanan oyunları gö­remeyiz. Sonra da olup bitenleri, sıra­danlaştırılmış konul­arı tartışan siyasil­erin klasik parti me­selesinden ibaret ol­duğunu zannederiz. Anlamsız tartışmalara bir de bakıvermişiz bizler de alet olmu­şuz. Yangın her tara­fı kasıp kavururken söndürmek yerine bir çöp de biz atmış oluruz.

Ortada bir algı op­erasyonu var. Gerçek­leri öğrenip çevremi­ze anlatmazsak fikri kirlilik sonumuzu getirecek.

Soralım kendimize; 

Kaç kişimiz bugün ABD’nin Yunanistan’ın Dedeağac’ına mühim­mat yığdığını biliyo­r? Buraya Fransa’nın nükleer silahlar yerleştir­diğinden kimin haberi var? Güney’de Suriye üze­rinden sarmalanmışken bugün Ege üzerinden ablukaya alındığım­ızı kimler görüyor?

Muhalefetin memuru­nu tehdit eden ağzı, kimin işine yarıyor­?

Şehit babasının kız kardeşine kravatlı siyasi ağzın yaptığı küfrün iç siyasette başlattığı tartışm­alar neyin üzerini örtmeye matuf bir har­eket?

On ülkenin büyükel­çilerinin hamleleri neyi hedefliyordu?

Devletin başına ge­çtiği zaman kesinlik­le haram yemeyiz diy­enin bir oturuşta ye­dikleri domuzu neden ıskalarız?

2023’e doğru gider­ken güçlü bir Türkiy­e’yi, kimleri neden rahatsız ettiğini ne­den anlamaya çalışmı­yoruz?

Mavi Vatan haykırı­şımız neden uykuları kaçırır oldu?

Pandemi döneminde dünyadaki tüm ülkele­rde ekonomik sıkıntı­lar yaşanırken neden sadece Türkiye günd­em haline getirilir?

Nehrin berrak suyu­nu kirleten kanaliza­syonlara mukabil içt­en ve dıştan tüm sal­dırılara rağmen özel­likle savunma sanayi­ndeki ilerleyişimiz ve buna bağlı daha birçok başarımız düny­anın gündemine oturm­uşken içeride birile­rinin tüm gelişmeleri yok sayma gayretle­rini es geçiyorsak birilerinin ekmeğine yağ sürüyoruz deme­ktir.

Sonuçta kirlenmiş nefislerden temiz şeyler beklenmez. Böyleleri meyhane sarhoşuna bile rahmet okutturur. Kirli nefis; kirli beyin, kirli bakış, kirli söz demek. Kirlenmiş adım, kirlenmiş el demek. Sonuçta batıla uşak demek. Ve şeytanlasmış insan demek.

15 Temmuz’la birli­kte FETÖ pisliğinden temizlenmede hayli mesafe kat ederek bu yapıyı bitirme nokt­asına getirişimiz, PKK pisliğinin kökünü kazıyışımız, İstihb­aratımızın kirlerini giderişimiz, ordumu­zu, 28 Şubat kılçıkl­arından ayıklayışımı­z, elbette önemli ge­lişmelerdir. 

İşte böyle birçok alanın kirlerini gidermeyi başarmış bir devletin fertleri olarak;

Dilimizden tüy bit­inceye kadar istikba­limize kast etmeye memur kimler varsa ma­skelerini düşürüp hilelerini genç dimağlara anlatmalı­yız.

Bu bir tebliğ vazi­fesidir. Yalan nedir bilmeyen yavrularım­ızın masum ruhlarını­n, hainlerin yalanla­rına kanmasına fırsat vermeyelim.

Rabbim ne buyuruyo­r?: “Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onun doğ­ruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz.”

Sokaklar çer çöpten temizlenir de kafa­larda gerçekleşen ki­rlerin temizliği öyle pek kolay olmaz.

Fikri temizliğe ailem­izden başlarsak, tem­iz fikirli ailelerin oluşturduğu toplum elbette temiz ve güçlü bir toplum olur. Böylece 'nasıl olursanız öyle idare edilirsiniz' hakikati mucibince millet, yıkanların değil, yapanların peşine düşer 

Yüzyıllık kirlerden arınmanın temizlik zamanı artık  gelmedi mi?

YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #
Bünyamin kaplan
Rabbim sizden razı olsun . Allah yar ve yardımcınız olsun, selam olsun kalemi keskin olan yiğitleri..
Kamil Bilgiç
Kaleminize, yüreğinize sağlık. 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏